גיליונות "חילוקא"


73 קושיות, חקירות, ותמיהות לפי סדר השו"ע - ונושאים שונים

קרא עוד

לצאת ידי חובה - חצי באמירה וחצי שומע כעונה \ קבע לעשות "יום משתה ושמחה" או "יום פורים" על נס שארע עמו באדר בשנה פשוטה, מתי יקיימו בשנה מעוברת - באדר ראשון או באדר שני? \ הריגת שבעת עממין ומלחמת עמלק – האם נוהגת בנקבות? \ מינוי שליחות לפני פורים למשלוח מנות

קרא עוד

היזק שאינו ניכר בשחיטה ע"י שהיה או דריסה \ תעשה ולא מן העשוי במזוזה ובציצית \ תקפו כהן בפדיון הבן \ זמן האכילות אם מצטרף לשיעור אכילת פרס

קרא עוד

שוגג ומזיד בדינא דגרמי \ ברכה בשחיטת בהמות נוספות ולבישת ציצית נוספת

קרא עוד

קטן להוציא ידי חובה גדול בנר חנוכה ובמגילה \ "מפני החשד" בהלכות תפילה ובנר חנוכה \ נטילת אתרוג של שביעית ושל תרומה \ בל תוסיף באשה ובסומא במצוות שפטורים

קרא עוד

הדלקת נר חנוכה בשמן שאסור בהנאה \ הדלקת נרות חנוכה בנר של חרס

קרא עוד

מקדש בתמרה ומקדש בחמץ \ אכילת חמץ והיתר עינויי יום הכפורים קודם הבדלה

קרא עוד

שליח לדבר עבירה בשוגג \ עשיית מצוות במקום נקי

קרא עוד