שאלות


ספירת העומר - תשפ"א // - השאלה נשלחה על ידי הרב אריה איתן - /קשה, לדעת המשנ"ב, מאי שנא: בין: ספירת העומר הנעשית בעמידה דפסקינן דאם יוצא יד"ח מדין "שומע כעונה", סגי בעמידת המשמיע אך השומע רשאי לישב - הן בברכה והן בספירה. לבין: חזרת הש"ץ וברכת המגילה הנעשות בעמידה, שלגביהן פסקינן שגם המשמיע וגם השומע, היוצא מדין שומע כעונה, צריכים לעמוד. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת בעל העיטור, מאי שנא: בין: שוחט בהמות הרבה, הנמצאים לפניו, דפסקינן בפשטות דיש לברך ברכה אחת העולה עבור כולן. לבין: מילת שני תינוקות דלדעת בעל העיטור יש לברך על כל מילה ומילה אע"פ שאין הפסק ביניהם כלל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
3 דקות קריאה
0 הערות

ספירת העומר - תשפ"א// (השאלה נשלחה על ידי הבחור אוריה מאיר גולובנציץ נ"י). >קשה, לשיטת הרדב"ז, מאי שנא בין: מצווות ספירת נידה שלא מברכים עליה מהטעם שמצווה זו נתונה לבחירתו של האדם האם לקיימה או לא. לבין: כל שאר מצוות קיומיות שאנו מקיימים, כדוגמת ציצית, שחיטה, סוכה, נטילת ידיים וכיוצ"ב שאע"פ שנתונים הן לבחירת האדם האם לקיימם או לא חכמים תיקנו ברכה על קיומן. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: לולב של ע"ז, שמן שריפה לנר חנוכה ושופר של ע"ז ועיר הנידחת, האסור בהנאה ועומד לשריפה, דחשיב כחסר שיעור מהטעם של כתותי מיכתת שיעוריה. לבין: אוכל כזית מחמץ בפסח או כלאי הכרם וכדומה, למרות שאסורים בהנאה וטעונים שריפה, מ"מ נחשבים כאוכל שיעור כזית שלם ולוקה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: "בל יראה ובל ימצא" דלמרות דהוי לאו שאין בו מעשה אם בא לו ע"י מעשה – כקונה או מחמיץ, הרי לוקה. לבין: לא יהיה לך בכחיסך מידות ומשקלות חסרים, דחשיב לאו שאין בו מעשה, ואף אם בא לו ע"י מעשה כקונה או משייף – אינו לוקה >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: תענית בכורות שנוהגת בכל הבכורות כולם: זכרים ונקבות, בכור לאביו או לאמו בלבד, - משום שכל אלו מתו במכת בכורות. לבין: פדיון בכורות שמצוותו דווקא בבכור לאמו והוא זכר, למרות שהוא כהודאה שמתו בכורות המצרים ונצלו בכורינו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת צו-ערב פסח תשפ"א // קשה, מאי שנא בין: מצוות ביטול חמץ שאינו מברך עליה אף אם מבטל בפיו, משום שמצוותה מתקיימת אף בלב. לבין: תרומות ומעשות שאף שאפשר להפריש במחשבה מ"מ המפריש בפיו מברך ברכת המצוות. ולבין: ברכת התורה שהלומד בפיו מברך למרות שמתקיימת המצווה גם בהרהור בלב, ובפרט לדעת הגאון שאף המהרהר בלבו מברך ברכת התורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקרא – ניסן תשפ"א // קשה, מאי שנא: בין: הדין של השוכר בית מחבירו - בחזקת בדוק מחמץ ונמצא שאינו כזה, דפסקינן שלא ניתן לבטל המקח אע"פ דאיכא הפסד ממונו היות ו"ניחא ליה לאיניש למעבד מצווה בממוניה". ובין: השוכר בית מחבירו בחזקת שיש בו מזוזה ונמצא שלא דגם פסקינן כי לא ניתן לבטל המקח - למרות שכרוך הדבר בהפסד ממון, מהטעם ד"ניחא ליה לאינש למעבד מצווה בממוניה". לבין: הא דאסור להשתמש בספרי חברו לרבות ספרים לא יקרים כסידור וכיוצ"ב דחיישינן שמא יקרעו ויש כאן הפסד ממוני - ולא אמרינן "ניחא ליה לאיניש וכו'". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקרא - תשפ"א "וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל..." (ויקרא ה') > קשה לדעת כנסת הגדולה, מאי שנא: בין: החובל בחברו פחות משווה פרוטה שלוקה כדין חייבי לאווין הואיל ואינו משלם. לבין: גוזל פחות משווה פרוטה למרות שעובר בלא תעשה גמור ואף אינו משלם, מ"מ אינו לוקה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקהל פקודי - תשפ"א "וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת הָעִזִּים." > קשה, מאי שנא: בין: מצוות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות בהן, כציצית שחיובה ביום ולא בלילה. לבין: מצוות עשיית המקדש שנשים חייבות בו למרות היותו תלוי בזמן – ביום ולא בלילה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ראה תרגום יונתן "וַהֲווֹ קַטְעִין מִן לִישָׁא דְאַפִּיקוּ מִמִּצְרַיִם וְסַדְרִין עַל רֵישֵׁיהוֹן וּמִתְאַפֵּי לְהוֹן מְחוּמְתָּא דְשִׁימְשָׁא חֲרִירַן פַּטִירַן אֲרוּם לָא חָמִיעַ..."> קשה, לדברי התרגום יונתן, מאי שנא: בין: מצה דעלמא שנאפתה מהחמה דאין לה "דין לחם" והיא פסולה למצוות מצה. לבין: מצות שהוציאו בני ישראל ממצרים שנאפו מחום השמש ולמרות כן נחשבו כמצות מעלייתא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תשא - תשפ"א // "אִישׁ אֲשֶׁר יִרְקַח כָּמֹהוּ וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר וְנִכְרַת מֵעַמָּיו" (שמות ל') >> קשה, מאי שנא: בין: יהוא "מלך ישראל" ושאר מלכי ישראל שנמשחו למלוכה בשמן אפרסמון ולא ב"שמן המשחה" - מפני איסור משיחה בשמן המשחה לזר (כולל מלכי ישראל) לבין: שאול "מלך ישראל", שנמשח למלוכה באמצעות שמן המשחה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות