1 דקות קריאה
30 May


אכילת חמץ והיתר עינויי יום הכפורים קודם הבדלה

במגן אברהם (סימן תצ"א סק"א) הסתפק בדינו של אדם שהתחיל לאכול במוצאי פסח מבעוד יום ונמשך עם סעודתו עד הלילה, האם מותר לו לאכול חמץ קודם הבדלה, שלכאורה נראה שמותר לו לאכול, שכיון שחשיכה הוי לילה לכל דבר, אלא שחכמים אסרו לעשות מלאכה עד שיבדיל, אבל איסור חמץ אינו תלוי בהבדלה, ונשאר בצ"ע.

לעומת זאת בתחילת סימן תרכ"ד לגבי יום הכפורים כותב המגן אברהם בפשיטות כי מיד במוצאי יום הכפורים  מותר ברחיצה ובכל שאר עינויים אף קודם שיבדיל.


וקשה מה החילוק:

בין אכילת חמץ במוצאי פסח קודם הבדלה, שיש ספק האם הותרה אכילת חמץ.

לבין רחיצה ושאר עינויים במוצאי יום הכיפורים שמותר כל אלה עם חשיכה קודם שיבדיל.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.