1 דקות קריאה
26 Jan

אתרוג שעלו בו כתמים מחמת המצוה

בחידושי החתם סופר (סוכה לו. ד"ה והנה) כותב לגבי אתרוג שמחמת משמושי הידיים נהיה עליו כתמים ונקלף חלק מקליפתו העליונה, שאינו פסול, אלא נשאר 'הדר', שכיון שכתמים אלו באו מחמת קיום המצוה, זה הודו והדרו.

וראה בשו"ע הל' חנוכה (סי' תרע"ג סעי' ג') שנר של חרס שהדליק בו לילה אחת נעשה ישן ואין מדליקין בו לילה אחרת אלא יקח נרות חדשים בכל לילה.

וכתב המשנ"ב (סקכ"ט) מפני שנעשה מאוס והוי ביזוי מצוה.

וקשה מה החילוק:

בין אתרוג שעלו בו כתמים מחמת קיום המצוה שאמרינן זה הודו והדרו.

לבין נר חנוכה מחרס שלא אמרינן שזה כבוד המצוה, אלא חייב בכל לילה להדליק בנרות חדשים.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.