1 דקות קריאה
18 Jun

ראה בספר עונג יו"ט, סימן ד', לעניין דין "ביטול ברוב", דפוסק כי ציצית העשויה מחוטי ציצית הטוויים שלא לשמה, שהתערבו ברוב חוטי ציצית הטוויים לשמה, פסולה, ולא אומרים מכוח דין "ביטול ברוב" כי יש להחשיב את חוטי הציצית, שנטוו שלא לשמה,  כאילו נטוו לשמה.

זאת לאור הכלל, שייסד העונג יו"ט, של "המיעוט המתבטל לא ישיג את מעלת המבטל". 

ובמילים פשוטות, דין זה של "ביטול ברוב" בכוחו להפקיע חלויות ו/או איסורים מהמיעוט. אבל, אין בכוחו להוסיף חלויות ו/או היתירים על המיעוט.

והנה, איתא במסכת סוכה, דף ט' ע"ב, כי ניתן להכשיר סוכה המסוככת ב"סכך כשר" פחות משיעור של "צילתה מרובה מחמתה", באמצעות הוספת מעט סכך פסול, כענפי אילן מחובר, באופן שלא ניכר מהו הסכך התלוש ומהו המחובר, ויועיל מדין "ביטול ברוב" להשלים לכדי שיעור של "צילתה מרובה מחמתה". 

בהקשר זה יצויין כי דין זה, נפסק להלכה בטור ובשו"ע אורח חיים סימן תרכ"ו סעיף א'.

וברי, שסכך פסול אינו "חלות פסול", אלא רק אין בו את תנאי הכשר הסכך הנדרש לסוכה "פסולת גורן ויקב" (כלומר אין לו את "מעלת סכך הכשר"), הרי לן סוגיא ערוכה שאף נפסקה בטור ושו"ע, דאמרינן ביטול ברוב באופן ש"המיעוט ישיג את מעלת המבטל".

ויקשה, לשיטת העונג יו"ט, מאי שנא:

בין: מיעוט חוטי ציצית, הטוויים לא לשמה, שהתערבו ברוב חוטי ציצית, הטווים לשמה, דפסקינן  כי  מיעוט החוטים אינם מקבלים, ע"י דין "ביטול ברוב", את מעלת רוב החוטים, הטווים לשמה, ולא חשבינן כאילו נטוו לשמה.

לבין: מיעוט סכך פסול / מחובר, המעורב עם רוב סכך כשר/"פסולת גורן ויקב",  דפסקינן לגביה כי מיעוט הסכך הפסול  מקבלים, על ידי דין "ביטול ברוב", את מעלת רוב הסכך הכשר,  וחשבינן כאילו כל הסכך דינו כסכך של "פסולת גורן ויקב".


סיכומי תשובות שהתקבלו מרבני וחברי פורום מכון חילוקא:

יתכן שכל ביטול ברוב המועיל כאן בסוכה, דווקא בסכך "מחובר" המעורב בסכך כשר (כנכתב בסוגיא שם), אכן לא נאמר זאת בסכך שאינו מגידולי קרקע המעורב בסכך כשר (עלים מפלסטיק וכדומה המעורבים ברוב עלים גידולי קרקע וכדומה....)

והחילוק הוא, שאכן ביטול ברוב יכול רק "להפקיע" דינים ומציאויות ,אך לא "להחיל" דינם ומציאויות. והנה סכך מחובר הלא בעצם סכך גדולי קרקע נינהו, אלא מאי, היותו "מחובר" מונע ממנו להיחשב "פסולת גורן ויקב" ולהיות סכך כשר. ומעתה הלא מספיק ליטול ממנו את דין או מציאות ה"מחובר " שבו, וממילא נהיה בזה כסכך תלוש פסולת גורן ויקב (למרות שבאמת "מחובר" אינו חלות פסול, אלא חסר בתואר החיובי של פסולת גורן ויקב, אך עקירת התואר מחובר, ממילא תביאהו לתואר תלוש).

לעומת זאת בסכך שאינו "גדולי קרקע" ויהיה איזה חומר שיהיה, הן לא מספיק ליטול ממנו את תוארו (פלסטיק, מתכת, עור וכו'), שהרי צריך להחיל בו דין "גדולי קרקע", תואר חיובי זה אינו חל בביטול ברוב לפי העונג יו"ט. אך כאמור לגבי סכך מחובר, באמת סגי לעקור ממנו "שם מחובר" וממילא הושלמו תנאיו להיות סכך כשר של פסולת גורן ויקב לכל דבר. שהרי הגע עצמך, הן באמת מספיק לקחת מספרים ו"לחתוך" את החיבור, ובכך נהיה כבר תלוש. וכביכול ביטול ברוב בכהאי גוונא באמת לא צריך להחיל מציאות ודין,,מספיק שיעקור ממנו את מציאות ודין "המחובר " שבו ואוטומטית נהיה כשר.


לע"נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע"ה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.