1 דקות קריאה
26 Jan

בל תוסיף – באשה ובסומא במצוות שפטורים


ברש"י (ראש השנה לג. ד"ה הא) כותב שמעכבין את הנשים מלתקוע בשופר ביום

טוב היות ופטורות לגמרי ממצות תקיעת שופר דהוי מצוות עשה שהזמן גרמא

הוא ואם יתקעו יש כאן "בל תוסיף".

והנה סומא, גם פטור מקיום כל המצוות, ולמרות זאת רואים כי אין לו מניעה

מלקיימן מצד איסור "בל תוסיף".

ראה (בבא קמא פז.) שרב יוסף שהיה סגי נהור אמר שיעשה יומא טבא לרבנן אם

יאמרו לו שהוא פטור מן המצוות ובכל זאת מקיים אותן.


וקשה לשיטת רש"י מה החילוק:

בין אשה שאם מקיימת את המצוות שפטורה בהן עוברת על בל תוסיף.

לבין סומא שלמרות שפטור מכל המצוות, אם מקיים אינו עובר על בל תוסיף.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.