ברכת האילנות - ברכת הרואה מקום שנעשה בו נס לישראל


28 Apr

ראה שו"ע סימן רכ"ו סעיף א' ובמשנ"ב שם בס"ק ה' דפסק דמי שלא ברך ברכת האילנות בשעת ראיה ראשונה של פריחת האילן וחזר וראה פריחת האילן, קודם שגדלו הפרות, יברך ברכת האילנות.

והנה, לעניין ברכה של הרואה מקום שנעשו ניסים לישראל.

ראה בשו"ע, בסימן רי"ח ס"א, ובביה"ל שם, במקום, בד"ה "במקום" שפוסק:

דמי שראה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, כגון מעברות הים או מעברות הירדן או חומת יריחו ולא בירך וחזר וראה אותו המקום, אפילו תוך שלשים יום, מראיה ראשונה, לא יברך בעת הראיה השניה.

והטעם לכך הוא: היות ברכה זו נתקנה על הראיה ומכיוון שראה כבר המקום, ואין דבר זה חדש אצלו, אין לברך עד שיעבור שלושים יום, ואז הוי כראיה חדשה.


ויקשה, דמאי שנא:

בין: ברכת ראיית האילנות, דאמרינן לגביה דמי שראה ראיה ראשונה ולא בירך דיחזור ויברך, אפילו בתוך שלושים יום.

לבין:  ברכת הרואה מקום שנעשה בו נס לישראל דלגביה אמרינן דהרואה המקום ולא בירך שוב אינו מברך, עד שיעברו שלשים יום.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.