גרמא בנזיקין - הדר בבית חבירו והשחיר כתליו - השואלת חלוק חברתה ולכלכתו


31 May

ראה בספר קצות החושן, סי' שס"ג סעי' ד' שכתב לגבי המתגורר בבית חבירו, והשחירו כותלי הבית, דפטור מלשלם דמי נזקו (גם באופנים שלא משלם כלל על ההנאה). הסיבה לכך היא היות והנזק ניתן לתיקון, באמצעות אומן, אשר יסייד/יצבע הקירות. ומכיוון דליתא היזק בידיים, אלא, לכל היותר, יש כאן גרמא של הוצאת ממון וגרמא פטור מנזיקין. 

והנה, ראה מסכת נידה דף נ"ח ע"א לגבי אשה השואלת חלוק מחברתה, והחלוק התלכלך בהיותו אצל השואל, דשואלת חייבת בהוצאות כיבוס הבגד. זאת למרות, שברי כי ניתן לכבס  החלוק,  באמצעות אומן. 

וקשה, מאי שנא: בין: דינו של המשחיר כותלי חבירו, דאמרינן לגביו שפטור מתשלום הוצאות של צביעת הכתלים, מטעם של "גרמא". לבין: דינה של השואלת בגד חבירתה, דאמרינן לגבי דחייבת בתשלום הוצאות כיבוס הבגד. הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.