1 דקות קריאה
04 Feb


בשו"ע חו"מ (סי' שפ"ה סעי' א') נפסק שהמזיק את חברו היזק שאינו ניכר, כגון שעירב יין נסך ביינו של חברו – פטור.

ובשו"ע חו"מ (סי' ש"ו סעי' ד') נפסק שמי שנתן בהמה לשוחט, והבהמה נעשתה נבלה תחת ידו – השוחט חייב.

והנה בשלמא אם הבהמה נעשתה נבלה ע"י הגרמה או עיקור הסימנים, הוי היזק ניכר, אבל אם נעשית נבלה מחמת שהשוחט שהה בשחיטה או ע"י דריסת הסכין, הרי זה היזק שאינו ניכר, והשוחט צריך להיות פטור.

וא"כ קשה מה החילוק:

בין מערב יין נסך ביינו של חברו – שפטור מחמת שהוי היזק שאינו ניכר

 לבין שוחט ששהה בשחיטתו – שאף זה הוי היזק שאינו ניכר – וחייב.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.