1 דקות קריאה
27 Feb


כתב ספר החינוך מצווה תכ"ה – הריגת שבעת עממין: "ונוהגת מצווה זו בזכרים ובנקבות, בכל מקום ובכל זמן כח בידנו להרגם". הרי שמצווה זו של הריגת שבעת עממין חובה היא על נקבות כזכרים.

לעומת זאת כתב ספר החינוך במצווה תר"ד – להכרית זרעו של עמלק: "...ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם, אם יש כח בידם בכל מקום ובכל זמן..." כלומר מצוות הכרתת זרעו של עמלק רק על הזכרים מוטלת לא על הנקבות.

וכן פסק ספר החינוך גבי "משפט מלחמת הרשות" – מצווה תקכ"ז: "ונוהגת מצווה זו בזמן שישראל על אדמתן בזכרים שהם ראויים למלחמה..."

וצריך ביאור מה החילוק:

בין מצוות הריגת שבעת עממין שמחויבת היא גם בנקבות.

לבין מצוות הכרתת זרעו של עמלק שאינה נוהגת אלא בזכרים, וכן במלחמת הרשות אינו נוהג אלא בזכרים "שהם ראויים למלחמה".

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.