1 דקות קריאה
10 Oct
10Oct

נערך והוגש ע"י רבני המכון הרה"ג ר' אביעד טרופ ור' דוד גולובנציץ שליט"א

פרשת האזינו -יום הכיפורים תשפ"ב  //

  

הרמב"ם פרק א' מהלכות תשובה הלכה א' פוסק  דמי ששב בתשובה חייב להתוודות על חטאיו. 

כפי שכותב הרמב"ם שם הוידוי כולל ארבעה מרכיבים: א- פנייה ותחינה לה'  ב- עצם הוידוי ופירוט החטא ג- חרטה וצער  ד- קבלה מפורשת לעתיד שלא יחטא. 

וזה לשון הרמב"ם: 

"כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני הא-ל ברוך הוא, שנאמר, איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו -זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה. כיצד מתוודין אומר: אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח..." 

והנה, ראה רמב"ם פרק ב' מהלכות תשובה הל' ז'-ח' דפוסק דגם ביום הכיפורים הכיפורים חייבים בוידוי. 

יחד עם זאת, בוידוי יוהכ"פ הרמב"ם משמיט את מרכיב החרטה והקבלה לעתיד. 

וזה לשון הרמב"ם: 

"יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים... הוידוי שנהגו בו כל ישראל: אבל אנחנו חטאנו והוא עיקר הוידוי..." 

כנ"ל גם עולה מנוסח הוידוי שמביא הרמב"ם בסוף סדר התפילות בסוף ספר "אהבה" 

גם שם משמיט הרמב"ם בנוסח הוידוי המלא את החרטה וקבלה מפורשת לעתיד - "והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה." 

וזה לשון הרמב"ם בספר "אהבה": 

"נוסח הוידוי: א-להינו וא-להי אבותינו, תבא לפניך תפלתנו ואל תתעלם מתחנתנו, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף שנאמר לפניך צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי, העוינו, והרשענו..." וממשיך שם בדומה מאוד לנוסח שלנו כמופיע במחזורי התפילה (יש גרסאות שהשמיטו ברמב"ם "על חטא"). 

וקשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: 

בין: מצוות וידוי של כל השנה, הכולל את מרכיב החרטה והצער על החטא וקבלה מפורשת לעתיד שלא ישוב לחטוא. 

לבין: וידוי יום הכיפורים, דאינו כולל את מרכיבי החרטה והקבלה המפורשת שלא יחטא בעתיד.


לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה  


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.