1 דקות קריאה
04 Feb


בשו"ע או"ח (סי' תרי"ב סעי' ג') כתב לגבי אכילה האסורה ביום הכפורים, באכל וחזר ואכל, שאם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין (וראה משנ"ב סק"ו לגבי הפריד את האוכל לפרורים קטנים, וכן בביאור הלכה סי' תרי"ב סעי י' לגבי שתיה).

ממשמעות לשונם של השו"ע והמשנ"ב עולה שגם זמן האכילה והשתיה עצמם הוא בכלל השיעור של אכילת פרס.

והנה בשו"ע או"ח (סי' תרי"ח סעי' ז) לגבי מעוברת וחולה ביום הכפורים, כותב: כשמאכילין את המעוברת או את החולה מאכילין אותם מעט מעט כדי שלא יצטרף לשיעור, הלכך מאכילין אותו כשני שלישי ביצה בינונית, וישהו כדי אכילת ארבע ביצים.

ובמשנ"ב (סקי"ט) מבאר שמה שאמר השו"ע "וישהו" הכוונה אחר אכילתו, כדי שלא יצטרפו האכילות להדדי.

משמע שלגבי אכילת חולה ביום הכפורים לא אמרינן שזמן האכילות מצטרפות לשיעור אכילת פרס.

וקשה מה החילוק:

בין אכילה האסורה ביום הכפורים שזמן האכילות מצטרף לשיעור אכילת פרס.

לבין אכילה המותרת למעוברת וחולה ביום הכפורים שאין זמן האכילות מצטרפים לשיעור אכילת פרס.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.