חנוכה תשפ''א / "אמלתרא" (קורה המצויירת) - קורה הגבוהה למעלה מעשרים אמה לעניין טלטול בשבת - סכך הגבוה למעלה מעשרים אמה - נר חנוכה הגבוה למעלה מעשרים אמה


2 דקות קריאה
17 Dec

נערך והוגש ע"י רבני המכון הרה"ג ר' אביעד טרופ ור' דוד גולובנציץ שליט"א

קי"ל בש"ס דשלושה דברים שהניחם למעלה מעשרים אמה פסולים משום דלא שלטא ביה עינה ואלו הם:  

"קורת מבוי" לעניין טלטול בשבת -  מסכת עירובין דף ב' ע"א. 

"סכך לסוכה" - מסכת סוכה דף ב' ע"א (אף סכך סוכה לדעת רבה (שם) פסול מטעם זה, וכתב הרי"ף שם שיש שפסקו כטעמיה דרבה).  

"נר חנוכה" - מסכת שבת דף כ"ב ע"א. 

יחד עם זאת לעניין "שבת" איתא במסכת עירובין דף ג' ע"א דאם בקורה יש "אמלתרא" (כלומר "קורה מצויירת") הרי שהיא כשרה למרות שהניחה למעלה מעשרים אמה, היות והיא מושכת את עין הרואה וחשבינן ליה כמי "דשלטא ביה עיניה"

וכך נפסק בשו"ע או"ח שס"ג סע' כ"ו. 

אלא מאי, שלא מצינו בש"ס ו/או בראשונים ו/או בפוסקים האחרונים דמאן דהוא מכשיר  "נר חנוכה" או "סוכה" (לדעת רבה) ב"אמלתרא" אף למעלה מעשרים אמה. 

יתירה מזו, סוכה ברגיל היא  עם "נויי סוכה" בסככה ואין סיבה שנויי סוכה לא ייחשב כ'אמלתרא' לכל דבר ועניין ואם כן יש להכשירה אף במלמעלה מעשרים אמה. 

וכנ"ל "נר חנוכה" המוצב בחשיכה בחלון הבית הבוהק ומאיר למרחוק כמוהו כ"אמלתרא".   

ואם כן יקשה, מאי שנא: 

בין: קורת מבוי לעניין "טלטול בשבת" שה"עיצוב" בה מכשירה למעלה מעשרים אמה היות ו"שלטא ביה עיניה". 

לבין: נר חנוכה וסכך סוכה שלעולם פסולים למעלה מעשרים אמה, גם אם יהיו "מעוצבים" וימשכו את העין ואת הלב, משום "דלא שלטא ביה עיניה".

סיכומי תשובות לשאלה זו – ע"פ החברים הלמדנים המשתתפים במיזם "חילוקא"

 1. רבים העירו שאמלתרא בקורה צריכה להיות בגוף הדבר, כפיתוחים וציורים בקורה גופא כ"קורה מעוצבת". בפשטות לא תועיל אמלתרא אם יעשו משהו "מעניין" ומעורר תשומת לב בסמוך לקורה או על גביה

אם כן לא מהני אמלתרא בסכך ובנר חנוכה, שאין זה בדבר עצמו "סכך" ו"נר", אלא משהו "מעניין" בסמוך לו, ולכן לא מהני. -  אכן. שאלתנו בעיקר תתמקד מדוע לא מהני אם עשה "אמלתרא" בסכך גופא, כשוזר שושנים ופרחים מעניינים בסכך (והוא חלק מהסכך), או שסיכך בעלים וענפים בשלל צבעים וכדומה. וכן בנר חנוכה שאלתנו תהיה בעשה את הנר גופא "מעניין" ומושך תשומת לב (ויתכן דאין סגי באמלתרא בגוף החנוכיה בלבד). 

2. רבים השיבו – בסגנונות שונים העולים לדרך אחת – אמלתרא אכן מעוררת תשומת לב ויוצרת "ראייה" והפניית מבט, ומשכך סגי בהכי לקורת מבוי שכל הנדרש בה רק היכר לבני רשות הרבים. 

בשונה מכך סכך ונר חנוכה שנדרש בהם "התבוננות", כנאמר "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" ולא סגי באמלתרא שתיצור רק "ראיה" קלה בעלמא, בלא התבוננות מעמיקה מחמת גובהה. וכן נר חנוכה עניינו "פרסומי ניסא" כלומר ראיה המביאה להתבוננות בזוכרונו את דבר הנס, ואינו מתהווה בלמעלה מכ' אמה ואף אם תהיה שם אמלתרא. 

3. באופן דומה יש שאמרו – אף זאת בהדגשים שונים: 

"קורה משום היכרא" אין המכוון שבני המבוי יתנו עיניהם בקורה ויישרו מבט אליה באופן תמידי יומיומי. אלא רק שתהיה "מודעות" שמבוי זה אינו כרה'ר משום שיש לו ג' מחיצות  ו"קורה" ברוח רביעית, ולכן לא דמי לרשות הרבים. הוי אומר אמלתרא גם אם גובהה מעל כ' אמה, די בה ליצור "מודעות" ו"היכר", גם אם ההסתכלות הנגרמת מחמתה פעמים ספורות בלבד, סגי בהכי בשביל "קורת מבוי" שזהו כל עניינה. 

בשונה מכך סוכה שנאמר בה "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי" (ולכן צריך "שלטא ביה עיניה") מחייבת שכל מצוות ישיבתה - וכל ישיבה וישיבה בה – תתקיים הידיעה הזו לעיכובא, בהך לא סגי הסתכלות "מפעם לפעם", צריך דווקא היכר תמידי הנראה כל הזמן. וכן נר חנוכה היותו 'פרסומי ניסא' דורש היכר תמידי כל הזמן, כביכול שהנרות 'יקרינו' את סיפור הנס כל זמן הדלקתם ברבים. וכאמור אין די באמלתרא ליצור היכר תמידי כל הזמן , ולכן לא מהני. 

4. יש שטענו שיתכן ואמלתרא מושכת את העין רק בקורת מבוי, משום שהבאים בפתחה רואים מיד כעין מראה "צורת הפתח" של כותלי המבוי שמעליהם קורה מעוצבת התוחמת מלמעלה פתח זה כעין משקוף. ואין לדמות כלל "מילתא למילתא" שלא שייך עניין "אמלתרא" זה בנר חנוכה ובסכך. 

5. יש שחילקו בין תקנות למניעת איסורים לבין מצוות, תקנות וגדרים למניעת איסורים אכן יכולים לכלול חריגות שבהן דין כזה ואחר לא נאמר בהן, בשונה ממצוות ואיסורים. 

לכן בקורת מבוי שאיננה מצווה אלא תקנה למניעת איסור טלטול ברשות הרבים הדומה לו, לכן אף אם קורה למעלה מעשרים אמה לא מהני, אם יש בה אמלתרא – מהני. 

בשונה מכך נר חנוכה וסכך דהוי מצוות עשה, כאן חל כלל הדורש צורה הלכתית קבועה לקיום המצווה – עד עשרים אמה בלבד, ואף אם יש בה חריגות הכלל ההלכתי הקובע לא משתנה. (ובפרט שמצוות דורשות עשייה מיטבית). 

6. יש שטענו שהיא הנותנת, מכיוון שנר חנוכה הדולק בחשיכה וכן סכך שדרכו מעוטר בנוי סוכה, מעצם מהותם ועניינם הלא אמורים למשוך תשומת לב מרובה כמות שהן, ואם חזינן דלא מהני להניחם אלא רק עד כ' אמה, הווי אומר שכאן חכמים לא הסתפקו באמלתרא, אלא בקשו דווקא את הגובה דשלטא ביה עיניה טפי. בשונה מקורת מבוי שאין היכרה רב, ואם תהיה בה אמלתרא בוודאי שתועיל טפי להיכרא – אף למעלה מכ'. 

7. ויש שהדגישו והטעימו דווקא להיפך: 

אור הנרות לכשעצמו ונויי הסוכה לכשעצמם, אינם יכולים להיחשב כ"אמלתרא". משום שבניגוד לקורת מבוי מעוצבת – הרי היא יוצאת דופן ושונה, בעוד שאור הנרות וסכך בעל הנוי כשלעצמם, אינם חריגים בימי החנוכה ובימי הסוכות, הלא כך דרכם כבעלמא. 

ולפיכך לא מהני בהן דין "אמלתרא" אלא שעדיין צ"ב ואם יעשה סכך מעוצב יוצא דופן בשלל צבעים וגוונים ומעוטר בפרחים, וכן נר חנוכה יוצא דופן ומושך תשומת לב – האם מהני כאמלתרא?... 

8. יש שסברו שיתכן וההיכרא בנר חנוכה דורש ירידה לפרטים לראות אף את נרות השמן ומספרם, וכן הסכך דורש לראות את מהותו וכשרותו ממה עשוי וכדומה. אי די בכך באמלתרא אם למעלה מעשרים הוא. בשונה מקורת מבוי שאין נדרש בהיכרה פרטים כלל. 

9.  יש שטענו שיתכן וקולא זו קיימת דווקא בקורת מבוי משום שאחרי שהוקבעה בראש המבוי קשה לתקן זאת, ואף מנועים בשבת לתקן וייאסרו בטלטול והוצאה. בעוד שנר חנוכה וסכך בקל יכול להנמיך ולתקן ונדרש זאת ממנו. (וביטול מצווה שעלול להיגרם מזה קל יותר מעשיית איסור בידיים). 

10. יש שהציעו שיתכן ומעיקר הדין היה צריך להועיל אמלתרא בכל הני תלתא, אלא שיש כעין גזרת חכמים לא להסתפק בכך, אלא לקיים את מצוות הסוכה ונר חנוכה באופן מעולה למטה מכ' אמה. 

ודווקא בקורה מהני אמלתרא, משום שכל עניינה גזרה דרבנן ליצור היכרא במבוי אטו הוצאה ברשות הרבים, ומעתה אם נפסול אמלתרא הוי כעין "גזרה לגזרה" – ולכן שם לא גזרו ומהני. אך נעיר שלפ"ז יצא שאם אין לו אלא סוכה שגבוהה כ' אמה -ישב בה לקיים את הדאורייתא מיהא כשאר סוכות שפסולות מדרבנן,  שיישב בהן (לרוב הפוסקים) לקיום הדאורייתא. 

11. יש שהביאו את דברי המשך חכמה ליישב עכ"פ "נר חנוכה" שעניין הודייה הקיים בנר חנוכה ראוי שייעשה באופן מיטבי במקום ששולטת בו העין היטב, ולכן לא מהני אמלתרא. וכדומה לזה יש שטענו בהיות ונר חנוכה עניינו "פרסומי ניסא" לרבים ולהמון העם שבחוץ, משום כך לא סגי באמלתרא מקומית. 

12. רבים אמרו – בכמה נוסחאות והדגשים – אמלתרא עניינו לעשות "דבר לא שגרתי" שימשוך את העין. 

ולכן בפשטות מה שהנר מאיר ובוהק מהחלון מתוך החשכה - לא סגי בלהיות אמלתרא, כי כך כולם, ומהו אפוא "השוני"... לא זו בלבד, אלא אף אם יעשה דבר לא שגרתי בגוף החנוכיה וכדומה, מסתמא גם כן לא יועיל כ"אמלתרא", משום שהאמלתרא צריכה להיות ב"דבר עצמו", ולא במשהו "חיצוני לו"! שהרי אף בקורת מבוי האמלתרא היא ב"גופו של דבר" בקורה גופא. 

והדעת נוטה שגם שינוי בצורת הנרות ובצבעם וכדומה לא יועיל. שאין פרסומי ניסא אלא השלהבת עצמה הנראית ואותה אנו מבקשים. אלא מאי, שיעשה ב"שלהבת גופא" שינוי, כשלהבת ענק הנצבת בכותל המערבי הדולקת כזרקור למרחוק, וכל כעין זה. נראה בפשטות שגם בכהאי גוונא לא מהני משום 'דלא פלוג רבנן'. מכיוון שאין מצוי בעלמא ליצור "אמלתרא" בנר חנוכה וכמו כן בסכך הסוכה, זולת אופנים מוזרים, נדירים ותמוהים, בשונה מקורת מבוי שמצוי ומקובל לעשות בה עיטורים וכדומה, אשר על כן חכמים לא תקנו כלל שיועיל "עניין אמלתרא" וכדומה בנר חנוכה, ומהאי טעמא גם בסכך. שחכמים לא מתקנים הלכות מיוחדות ב"דברים נדירים", אף לא בנדון דנן להחיל הלכה מיוחדת של "שלטא ביה עיניה" מכוח מקרים המושכים תשומת לב מאין כמותם! 

13. יש שהביאו מכמה פוסקים אחרונים שיתכן שאמלתרא כן תהיה מהני בנר חנוכה באופנים מסויימים, כהגר"מ שטרנבוך, והג"ר קופרשטוק זצ"ל בעל מאורות נתן, ועוד. 


לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.