חצי עבד וחצי בן חורין במצוות עשה


28 Apr

ראה בשו"ע בהלכות שופר (ס' תקפ"ט סעיף ה') שפסק מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב במצוות שופר אבל, אינו  מוציא אחרים ואפילו את עצמו ולפיכך, צריך שיתקע לו בן חורין להוציאו. הטעם לכך הוא, כדאמרינן בגמרא, דלא אתי עבד ומוציא בן חורין ולא אתי צד עבדות ומוציא צד חירות שבו.

 והנה, לעניין שאר מצוות עשה שהזמן, "אכילת מצה", "נטילת לולב", "ספירת העומר" "תפילה" ו"קריאת שמע" פשיטא בפוסקים כי מי שחציו עבד וחציו בן חורין חייב בהן, ומקיימן בעצמו, ואף מברך עליהן, כשם שבן חורין מקיים מצוות אלה בעצמו.

 

 ויקשה, מאי שנא:

 בין: מצוות תקיעת שופר לגביה אמרינן דמי שחציו עבד וחציו בן חורין דאינו יכול להוציא אפילו את עצמו ידי המצווה וכדי לצאת ידי חובת המצווה חייב לשמוע התקיעה מבן חורין.

 לבין: מצוות אכילת מצה, נטילת לולב, ספירת העומר וכיוצ"ב, דפסקינן דיכול להוציא, אפילו את עצמו, ידי חובת המצווההערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.