1 דקות קריאה
27 Feb


פסק הערוך השולחן (סי' תרצ"ד סעי' ב' וסי'  תרצ"ה סעי' ט"ז) שיכול אדם למנות שליח למשלוח מנות ומתנות לאביונים, ומהני גם אם מינה את השליח לפני פורים שיתן עבורו בפורים משלוח מנות ומתנות לאביונים, ד"שלוחו של אדם כמותו".

 והנה קיימא לן (נזיר יב.) שאין אדם יכול למנות שליח על חלות, שהאפשרות לקיום החלות טרם הגיע לעולם, כגון אדם שמינה שליח לקדש לו אשה פלונית, ואשה זו טרם קבלה גט מבעלה, שאין המינוי תקף, ולמרות שתתגרש עוד שעה מבעלה, לא יוכל השליח לקדשה.

  וצריך ביאור מה החילוק:

 בין מינוי שליח לקדש אשה שבעת מינוי השליחות היא היתה אשת איש, שאמרינן בזה "כל מילתא ", ואין השליח יכול לקדשה עבור המשלח.

 לבין מינוי שליח למשלוח מנות קודם הפורים, שבעת מינוי השליחות – אין יכול המשלח לקיים המצוה, ובזה לא אמרינן "כל מה דאיהו לא מצי עביד שליח נמי לא מצי עביד", אלא יש תוקף למינוי השליחות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.