"מצווה הבאה בעבירה" - לולב הגזול - תיקון ההדס ביום טוב (השאלה נשלחה על ידי הבחור אוריה מאיר גולובנציץ נ"י)


1 דקות קריאה
10 Oct
10Oct

נערך והוגש ע"י רבני המכון הרה"ג ר' אביעד טרופ ור' דוד גולובנציץ שליט"א

חג סוכות - תשפ"ב // 

איתא במסכת סוכה דף ל' ע"א דלולב הגזול פסול משום מצווה הבאה בעבירה. 

ובתוס' שם בד"ה משום מסייגים ונוקטים דכלל זה של מצווה הבאה בעבירה אמרינן רק במקום שהעבירה מסייעת לקיום המצווה. 

וכגון בלולב גזול שע"י הגזילה הגיע הלולב לרשותו ומאפשרת לו לקיים המצווה. 

בהתאם לכך מסיקים התוס' כי לולב של אשירה ושל עיר הנדחת לא יהיה פסול מטעם מצווה הבאה בעבירה, משום שהעבירה (הע"ז שנעבד בו) אינה מסייעת לקיום מצווה. 

וכלשון התוס' שם: "ויש לומר דלא דמי לגזל דמחמת עבירת הגזל באה המצווה שיוצא בו, אבל הני (של אשרה ועיר הנדחת) אטו מחמת עבירה שנעשית בו מי נפיק ביה?". 

והנה, ראה במשנה במסכת סוכה (דף ל"ב ע"ב) דהדס שענביו מרובים מעליו פסול, אך יכול למעט את הענבים ובכך להכשיר את ההדס. 

וראה שם בסוגיה דף לג ע"ב דביו"ט אסור למעט הענבים  משום "מתקן מנא". 

אך אם בכל זאת מיעט הענבים ביו"ט -ההדס כשר. 

זאת למרות שברי כי לולי מיעוט הענבים לא יכול היה לצאת בהדסים אלה ידי חובת המצווה. 

וקשה, מאי שנא: 

בין: לולב הגזול שפסול מהטעם שהגזילה סייעה למצוה ואם כן הוי "מצוה הבאה בעבירה". 

לבין: הדס שמיעט ענביו ביו"ט שאינו נפסל משום מצווה הבאה בעבירה. 

זאת  אע"פ שברי שהעבירה מסייעת היא לקיום המצווה, שלולא העבירה לא ניתן יהיה לקיים המצווה. 


לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.