1 דקות קריאה
26 Jan

נטילת אתרוג של שביעית ושל תרומה


בגמרא סוכה (לה:) מובא שאסור ליטול אתרוג של תרומה טהורה, ולפי מ"ד

אחד הטעם לאיסור הוא מפני שמפסידה - שהקליפה החיצונית של האתרוג

נמאסת במשמוש הידיים, ואסור להפסיד תרומה.

והנה שם (לט.) מובא במשנה שמותר ליטול אתרוג של שביעית, ולמרות שע"י

משמוש הידיים האתרוג יכול להיפסד, וגם בשביעית יש איסור 'לאכלה' ולא

להפסד, בכל אופן מותר ליטלו.


וקשה מה החילוק:

בין אתרוג של תרומה טהורה שאסור ליטלו כי ע"י הנטילה הוא גורם להפסד

התרומה.

לבין אתרוג של שביעית שמותר ליטלו אפילו שגורם הפסד לאתרוג.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.