עוסק במצווה דרבנן האם פטור מהמצווה – מקביל פני רבו מסוכה - ניחום אבלים מקריאת שמע - שאר מצוות דרבנן ממצוות דאורייתא


1 דקות קריאה
10 Oct
10Oct

נערך והוגש ע"י רבני המכון הרה"ג ר' אביעד טרופ ור' דוד גולובנציץ שליט"א

חג הסוכות - תשפ"ב //  

איתא במסכת סוכה דף י' ע"ב, שרב חסדא ורבה בר רב הונא בהקבילם פני רבם ריש גלותא בחג הסוכות לא נמנעו מללון בסוכה פסולה. 

הטעם לכך הוא היות והיו עסוקים במצוות הקבלת פני רבו היו פטורים מלקיים מצוות סוכה ד"עוסק במצווה פטור מהמצווה". 

זאת אע"פ שמצוות "הקבלת פני רבו ברגל" היא רק מדרבנן ומדברי קבלה וילפינן לה מהאשה השונמית (ספר מלכים ב' פרק ד'). 

וכדאיתא במסכת סוכה דף כ"ז ע"ב "והאמר רבי יצחק מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנאמר, מדוע את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת, מכלל דבחודש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה." 

אם כן הרי לן, שתחולת דין זה של "עוסק במצווה פטור מהמצווה" היא גם במקרה שעוסק במצווה דרבנן שפטור אף מקיום מצווה דאורייתא.  

לעניין זה ראה מגן אברהם ס' ע"ב ס"ק ד' שפסק שאם התחילו המנחמים מצוות תנחומים פטורים מקריאת שמע, למרות שעל ידי כך יפסידו זמן קריאת שמע ולא יוכלו לקיימה אחר כך. 

הוי אומר שהעוסק במצווה דרבנן (תנחומי אבלים) פטור ממצווה דאורייתא (קריאת שמע) גם באופן שמפסידה לגמרי. יעוי' בפרי מגדים באשל אברהם שם. 

והנה, מצינו שיש פוסקים דלא ברירא להו שעוסק במצווה דרבנן פטור ממצווה דאורייתא. 

משום שאין מצווה דאורייתא נדחית מפני דרבנן ובוודאי שאינה מבטלתה. 

וכפשטות לשון הרמ"א שו"ע באו"ח ס' תרפ"ז סע' ב': "אבל אם אי אפשר לו לעשות שתיהן, אין שום מצווה דאורייתא נדחית מפני מצווה דרבנן". 

לעניין זה ראה פמ"ג שם או"ח א"א ס' ע"ב ס"ק ד' שחולק על המג"א הנ"ל , ביאור הלכה שם ד"ה אם יש, הגהות מצפה איתן סוכה י' ע"ב, קוב"ש ח"ב ס' ל"ב ועוד. 

וקשה, לשיטת הני פוסקים, מאי שנא: 

בין: "הקבלת פני רבו ברגל" שעל אף שמצווה דרבנן היא, מ"מ פוטרתו ממצוות סוכה דאורייתא, כדין "עוסק במצווה פטור מהמצווה". 

לבין: מצוות ניחום אבלים שהמנחמים אינם פטורים ממצוות קריאת שמע. 

ולבין: שאר מצוות דרבנן דלא אמרינן לגביהן שהעוסק בהן פטור ממצווה דאורייתא.


לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.