עוסק במצווה פטור מהמצווה – במצה וקריאת שמע


02 Apr

פסק המשנה ברורה (סי' תע"ה בשער הציון ס"ק ל"ט) אדם שהיה בליל הסדר "עוסק במצווה" [כמו משמר מת וכדו'], פטור למעשה מאכילת כזית מצה ושאר מצוות ליל הסדר מדין "עוסק במצווה פטור מהמצווה". 

אולם אם בכל זאת אכל מצה באותה שעה – עולה לו לקיום מצווה, ואינו צריך שוב לאכול כזית מצה לאחר שיסיים את עיסוקו מהמצווה הראשונה.

מאידך, פסק השו"ע (סי' ע"א) לגבי אונן: "מי שמת לו מת... פטור מקריאת שמע ותפילה" והוא כמו כן מדין "עוסק במצווה פטור מהמצווה". ושם פסק המשנ"ב (ס"ק ג') "ואם קרא אינו יוצא, וצריך לחזור ולקרות אחר הקבורה".

וקשה מהו החילוק:

בין מצוות כזית מצה, שעל אף שהינו "עוסק במצווה אחרת" ופטור מאכילתה, מ"מ עולה לו בדיעבד קיום מצוות מצה באותה שעה. 

לבין קריאת שמע שכל היכא שעסוק במצווה אחרת, לא עולה לו קריאת שמע אפילו בדיעבד, וצריך לקרוא אח"כ שוב פעם?
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.