1 דקות קריאה
27 Feb

פסק המשנ"ב (סי' תרצ"ז סק"ב) שמי שארע לו נס באדר, וקיבל על עצמו לעשות תמיד יום משתה ושמחה, אם אירע הנס בשנה פשוטה עושה בשנה מעוברת בראשון, ואם אירע הנס בשנה מעוברת בשני עושה בשנה מעוברת בשני.

 ומאידך, פסק המשנ"ב (סי' תרפ"ו סק"ח) יכולים בני העיר לתקן בהסכמה לעשות פורים ביום שנעשה בו נס, ומי שנעשה לו נס באדר ונדר לעשות פורים, כשיבוא שנת העיבור צריך לעשות הפורים באדר שני, אם לא שנעשה לו הנס בשנת העיבור באדר ראשון.

וצריך ביאור מה החילוק:

בין מה שפסק המשנ"ב בסי' תרצ"ו שעושה את "יום השמחה" באדר ראשון שהוא עיקר האדר.

לבין מה שפסק בסי' תרפ"ו  שעושים את "יום הפורים" באדר שני שהוא עיקר האדר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.