1 דקות קריאה
26 Jan

קטן להוציא ידי חובה גדול בנר חנוכה ובמגילה


בשו"ע (או"ח סי' תרע"ה סעי' ג') מביא את שיטת בעל העיטור, שקטן שהגיע 

לחינוך יכול להוציא גדול בהדלקת נר חנוכה.

ובבית יוסף (שם) משמע שכך נוקט להלכה.

ולכאורה אם כך הדין בהדלקת נר חנוכה, צריך להיות כך גם לגבי קריאת 

המגילה, שקטן יכול להוציא גדול.

אלא שבהלכות קריאת המגילה השו"ע (או"ח סי' תרפ"ט סעי' ב') נוקט בסתם 

שקטן שהגיע לחינוך אינו יכול להוציא גדול בקריאת המגילה.


וקשה מה החילוק:

בין הדלקת נר חנוכה, שקטן יכול להוציא גדול.

לבין קריאת המגילה שקטן אינו יכול להוציא גדול.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.