1 דקות קריאה
04 Feb


בבית שאין בו דלת, יש מחלוקת הפוסקים האם חייב במזוזה.

וכתב בס' דרך החיים (הל' מזוזה סעי' יא מובא בפתחי תשובה יו"ד סי' רפ"ו סקי"ד) שאף לדעת הפוסקים שסוברים שאם אין דלת פטור ממזוזה, אם קבע את המזוזה כשהיה דלת, ואח"כ נטל את הדלת, כאשר חוזר ותולה את הדלת חזרה יחד עם המזוזה, אין בזה חשש של תעשה ולא מן העשוי, ואין צריך להסיר את המזוזה ולקבוע אותה מחדש.

והנה בשו"ע (או"ח סי' ט"ו סעי' ב') מובא שאם נקרע הכנף עם הציצית מהבגד ומחברו חזרה בבגד אין צריך להתיר את הציצית, ולא נפסל משום תעשה ולא מן העשוי כיון שתחילת עשייתן בבגד זה היה בכשרות.

ומביא המשנ"ב שם את הדרך החיים (בהל' ציצית) שכל זה דווקא אם קודם שהתחבר הכנף בבגד, היה הבגד בר חיובא – שהיו בו ד' כנפות, אבל אם נקרע ממנו הכנף בעיגול ונעשה ג' כנפות ונפטר מציצית, לא מועיל החיבור, וצריך להתיר את הציצית  כיון שהוי תעשה ולא מן העשוי.

וקשה בין פסקיו של הדרך החיים, מה החילוק:

בין מזוזה שאם נטלו את הדלת מהבית שכעת הבית נפטר ממזוזה, אם מחברים חזרה את הדלת עם המזוזה אין בזה משום תעשה ולא מן העשוי.

לבין ציצית שאם הבגד נפטר מציצית – שנהיה ג' כנפות, לא מועיל החיבור מחדש של הכנף, והוי תעשה ולא מן העשוי.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.