תעשה ולא מן העשוי בפסול שאינו בגוף הסכך – סוכה תחת הבית - הקדים סכך לדפנות


04 Oct

איתא בשו"ע סימן תרכ"ו סעיף ב', סוכה המסוככת בענפי אילן מחוברים פסולה.

ואף אם יקצוץ את הענפים מחיבורם לאילן הסוכה פסולה משום "תעשה ולא מן העשוי".

הפתרון להכשיר הסוכה הוא על ידי ניענוע הסכך מחדש.

וראה ברמ"א במקום שפסק "אבל מותר לעשות סוכה תחת מחובר או בית ולהסירו לאחר מיכן. ולא מקרי תעשה ולא מן העשוי, הואיל ואין הפסול בסכך עצמו".

כלומר, אף על פי שסוכה המצויה תחת האילן או תחת הבית, פסולה, כדילפינן לה מקראי ט' ע"ב, שלא יסוכך בשני קירויין.

מ"מ, היות ואין הפסול בגופו של סכך ממש, אלא חיצוני לו, לא אמרינן דפסולה משום "תעשה ולא מן העשוי".

והנה, ראה ברמ"א סוף סימן תרל"ה דפסק כי "אין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות..."

זאת מהטעם דבעינן שייחשב אוהל, ואין אהל בלא דפנות.

וביארו הפוסקים בדעת הרמ"א (יעוי' משנ"ב ס"ק ט-י, ושעה"צ י"ב) כי סוכה זו פסולה אפילו בדיעבד משום "תעשה ולא מן העשוי" ולפיכך, יש לנענע את הסכך מחדש.

זאת למרות שברי כי אין הפסלות בכגון דא ב"גופו של סכך" אלא חיצוני לו.

ויקשה לדעת הרמ"א, מאי שנא:

בין: עושה סוכה תחת סככת האילן ותקרת הבית, והסירם, שאין כאן פסול "תעשה ולא מן העשוי", הואיל ואין הפסול בסכך עצמו ממש, אלא חיצוני לו.

לבין: מי שהקדים הסכך לדפנות, דלא מהני משום "תעשה ולא מן העשוי" למרות שאין הפסול בגופו ממש, אלא חיצוני לו (העדר דפנות).

לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.