1 דקות קריאה
10 Oct
10Oct

נערך והוגש ע"י רבני המכון הרה"ג ר' אביעד טרופ ור' דוד גולובנציץ שליט"א

חג הסוכות - תשפ"ב //

 

לדינא פסקינן, לעניין ציצית, דלמרות שחיוב לבישתה הוא ביום בלבד, מ"מ יכול לעשותה בלילה ולא חשבינן לה "תעשה ולא מן העשוי" . כנפסק בפמ"ג או"ח ס' י"ח משב"ז ס"ק א', ערה"ש ס' י"ד ז' ועוד. 

אמנם, ראה מנחת חינוך מצווה תכ"ג שהביא מכמה אחרונים שאכן חקרו האם  ציצית שעשאה בלילה, שלא בזמן חיובא יש לפוסלה משום "תעשה ולא מן העשוי". 

ויש פוסקים שאף החמירו כך לכתחילה. 

לעניין זה ראה שו"ת שלמת חיים ס' כ"ח ובירור הלכה תניינא או"ח ס' י"ח. 

והנה, ברי דלכו"ע סוכה הנעשית קודם חג הסוכות (כדרכו של עולם), ואף זמן רב קודם, כשרה היא למצוותה לעילא ולעילא. 

זאת על אף שגם בסוכה חל הכלל ההלכתי של "תעשה ולא מן העשוי" כפי שחל לעניין ציצית. 

וקשה, לדעת הני פוסקים,  מאי שנא: 

בין: עשיית ציצית בלילה שלחלק הפוסקים יתכן צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי", משום שנעשית בזמו פטור. 

לבין: עשיית סוכה קודם לחג, ואף חודשים רבים קודם, דאין כלל צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי" משום שנעשית בזמן פטור.


לע''נ מרת חיה שרה גולובנציץ ע''ה


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.