חילוק בין דינו של המשחיר כותלי חבירו, דאמרינן לגביו שפטור מתשלום הוצאות של צביעת הכתלים, מטעם של "גרמא". לבין: דינה של השואלת בגד חבירתה, דאמרינן לגבי דחייבת בתשלום הוצאות כיבוס הבגד.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

הטלת חוטי ציצית, עשיית תפילין, אפיית מצה, בניית סוכה וכיוצ"ב, מחשבינן כ"הכשר מצווה" ולפיכך, אין מברכים עליהן. ובלימוד תורה אצל נשים דהוה לגביהן רק כ"הכשר מצווה", פסקינן דמברכות על לימוד התורה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

בברכת ראיית האילנות, אמרינן דמי שראה ראיה ראשונה ולא בירך דיחזור ויברך, אפילו בתוך שלושים יום. ובברכת הרואה מקום שנעשה בו נס לישראל דלגביה אמרינן דהרואה המקום ולא בירך שוב אינו מברך, עד שיעברו שלשים יום.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ב"איסור רציחה", אמרינן כי אדם חייב למסור נפשו - בין כהן ובין לוי ובין ישראל, ולא להרוג את חבירו. משום ד"מי יימר דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דההוא גברא סומק טפי". אולם ב"הצלת נפש" פוסקים כי יש להעדיף את הכהן על פני הלוי ואת הלוי על פני ישראל וכו'. ולא אמרינן "מי יימר דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דההוא גברא סמק טפי.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

במצוות תקיעת שופר אמרינן דמי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו יכול להוציא אפילו את עצמו ידי המצווה וובאכילת מצה, נטילת לולב, ספירת העומר וכיוצ"ב, פסקינן דיכול להוציא, אפילו את עצמו, ידי חובת המצווה

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין הסבה בארבע כוסות שבמקום ספק אזלינן לחומרא, לבין קריאת המגילה, שאמרינן ספק דרבנן לקולא

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין אשה – לדעת הר"ן – שפטורה מהסיבה "לפי שמשמשת לבעלה". לבין שמש שחייב בהסיבה אפילו בפני אדונו "ואף על פי שמשועבד להתעסק בצרכי הבית", ואין שימושו לאדונו פוטרו מהסיבה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין תחילת שאלת גשמים שתקנו חז"ל לשאול ט"ו יום לאחר הרגל, בכדי שהרחוקים ישובו לביתם בלא טורח. לבין הפסקת שאלת גשמים שחז"ל לא ראו לנכון – באותה מידה! - להקדים את הפסקת שאילתה ט"ו קודם לרגל, בכדי שאותם עולי הרגל הרחוקים ילכו בלא טורח.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות

חילוק בין חמץ נוזלי ודם שבהם פסק הרמב"ם ששיעורם להתחייב – בכזית ולא ברביעית. לבין שאר משקאות האסורים שבהם פסק הרמב"ם ששיעורם ברביעית ולא בכזית.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין מצוות כזית מצה, שעל אף שהינו "עוסק במצווה אחרת" ופטור מאכילתה, מ"מ עולה לו בדיעבד קיום מצוות מצה באותה שעה. לבין קריאת שמע שכל היכא שעסוק במצווה אחרת, לא עולה לו קריאת שמע אפילו בדיעבד, וצריך לקרוא אח"כ שוב פעם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

הריגת שבעה עממין נוהגת גם בנקבות, משא"כ הכרתת זרעו של עמלק ומלחמת הרשות נוהגות רק בזכרים

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קבע לעשות "יום משתה ושמחה" או "יום פורים" על נס שארע עמו באדר בשנה פשוטה, מתי יקיימו בשנה מעוברת - באדר ראשון או באדר שני?

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות