שאלות


קשה, מאי שנא: בין: "בל יראה ובל ימצא" דלמרות דהוי לאו שאין בו מעשה אם בא לו ע"י מעשה – כקונה או מחמיץ, הרי לוקה. לבין: לא יהיה לך בכחיסך מידות ומשקלות חסרים, דחשיב לאו שאין בו מעשה, ואף אם בא לו ע"י מעשה כקונה או משייף – אינו לוקה >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: תענית בכורות שנוהגת בכל הבכורות כולם: זכרים ונקבות, בכור לאביו או לאמו בלבד, - משום שכל אלו מתו במכת בכורות. לבין: פדיון בכורות שמצוותו דווקא בבכור לאמו והוא זכר, למרות שהוא כהודאה שמתו בכורות המצרים ונצלו בכורינו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת צו-ערב פסח תשפ"א // קשה, מאי שנא בין: מצוות ביטול חמץ שאינו מברך עליה אף אם מבטל בפיו, משום שמצוותה מתקיימת אף בלב. לבין: תרומות ומעשות שאף שאפשר להפריש במחשבה מ"מ המפריש בפיו מברך ברכת המצוות. ולבין: ברכת התורה שהלומד בפיו מברך למרות שמתקיימת המצווה גם בהרהור בלב, ובפרט לדעת הגאון שאף המהרהר בלבו מברך ברכת התורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקרא – ניסן תשפ"א // קשה, מאי שנא: בין: הדין של השוכר בית מחבירו - בחזקת בדוק מחמץ ונמצא שאינו כזה, דפסקינן שלא ניתן לבטל המקח אע"פ דאיכא הפסד ממונו היות ו"ניחא ליה לאיניש למעבד מצווה בממוניה". ובין: השוכר בית מחבירו בחזקת שיש בו מזוזה ונמצא שלא דגם פסקינן כי לא ניתן לבטל המקח - למרות שכרוך הדבר בהפסד ממון, מהטעם ד"ניחא ליה לאינש למעבד מצווה בממוניה". לבין: הא דאסור להשתמש בספרי חברו לרבות ספרים לא יקרים כסידור וכיוצ"ב דחיישינן שמא יקרעו ויש כאן הפסד ממוני - ולא אמרינן "ניחא ליה לאיניש וכו'". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקרא - תשפ"א "וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל..." (ויקרא ה') > קשה לדעת כנסת הגדולה, מאי שנא: בין: החובל בחברו פחות משווה פרוטה שלוקה כדין חייבי לאווין הואיל ואינו משלם. לבין: גוזל פחות משווה פרוטה למרות שעובר בלא תעשה גמור ואף אינו משלם, מ"מ אינו לוקה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקהל פקודי - תשפ"א "וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת הָעִזִּים." > קשה, מאי שנא: בין: מצוות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות בהן, כציצית שחיובה ביום ולא בלילה. לבין: מצוות עשיית המקדש שנשים חייבות בו למרות היותו תלוי בזמן – ביום ולא בלילה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ראה תרגום יונתן "וַהֲווֹ קַטְעִין מִן לִישָׁא דְאַפִּיקוּ מִמִּצְרַיִם וְסַדְרִין עַל רֵישֵׁיהוֹן וּמִתְאַפֵּי לְהוֹן מְחוּמְתָּא דְשִׁימְשָׁא חֲרִירַן פַּטִירַן אֲרוּם לָא חָמִיעַ..."> קשה, לדברי התרגום יונתן, מאי שנא: בין: מצה דעלמא שנאפתה מהחמה דאין לה "דין לחם" והיא פסולה למצוות מצה. לבין: מצות שהוציאו בני ישראל ממצרים שנאפו מחום השמש ולמרות כן נחשבו כמצות מעלייתא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תשא - תשפ"א // "אִישׁ אֲשֶׁר יִרְקַח כָּמֹהוּ וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר וְנִכְרַת מֵעַמָּיו" (שמות ל') >> קשה, מאי שנא: בין: יהוא "מלך ישראל" ושאר מלכי ישראל שנמשחו למלוכה בשמן אפרסמון ולא ב"שמן המשחה" - מפני איסור משיחה בשמן המשחה לזר (כולל מלכי ישראל) לבין: שאול "מלך ישראל", שנמשח למלוכה באמצעות שמן המשחה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הנתיבות, מאי שנא: בין: גבאי צדקה דלא חל עליהם כלל זה של "עוסק במצווה פטור מהמצווה". משום שאין מצווה זו מוטלת דווקא עליהם ביחוד. ובמידה ובאה לידם מצווה אחרת, בעת עיסוקם בגבאות של צדקה, חייבים בקיומה של המצווה האחרת. לבין: סופרי סת"ם ותגריהן "וכל העוסקים במלאכת שמים" שעל אף שאינה מוטלת בייחוד עליהם, אמרינן ביה כללא של "עוסק במצווה פטור מהמצווה". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פורים - תשפ"א > קשה, מאי שנא: בין: אנוס דעלמא, כנאנס לעבודת כוכבים על ידי המלך הרשע וכאשת איש שבויה הנאנסת ע"י ליסטים, דאם בידם להימלט חייבים לעשות כן, וככל ולא פעלו כאמור נחשבים כמזיד ועוונו גדול. לבין: המקרה של אסתר המלכה (אשת מרדכי) שבחרה שלא למלט עצמה מאנסה אחשוורוש. זאת למרות שנקרתה הזדמנות פז לפניה למלט עצמה - במזימת בגתן ותרש, ואף הגדילה לעשות ודאגה להכשיל מזימתם ולהציל אחשורוש משני סריסיו אלה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פורים תשפ"א > >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תרומה -זכור תשפ"א > קשה, מאי שנא: בין: האיסור הכללי של קבלת גרים מזרע עמלק – כדברי המכילתא והתנחומא לבין: קבלת בני בניו של המן להתגייר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
1 הערות