פרשת שמות - תשפ"ב "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל:" // קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: בין: המצרי שהכה איש עברי שמשה רבנו הרגו על מעשה זה. לבין: גוי בעלמא המכה את הישראל החייב מיתה שאינו נהרג בידי אדם. זאת אע"פ שחיוב מיתה בכגון דא ילפינן לה ממשה שהרג המצרי שהכה את הישראל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות

פרשת ויחי - תשפ"ב "וַיְצַו יוֹסֵף אֶת עֲבָדָיו אֶת הָרֹפְאִים לַחֲנֹט אֶת אָבִיו וַיַּחַנְטוּ הָרֹפְאִים אֶת יִשְׂרָאֵל:" // קשה, מאי שנא: בין: חניטת יעקב אבינו שיוסף הצדיק ציווה לקיים ביעקב אביו. לבין: האיסור הכללי לנתח איבריו של מת מהטעם של כבוד המת / איסור ניוול המת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

תענית י' בטבת תשפ"ב // קשה, לשיטת האבודרהם, מאי שנא: בין: כל ימי התעניות ובהן תשעה באב החמור, שאם חלים בשבת דינם נידחים ליום ראשון, שאין מתענים בשבת. לבין: עשרה בטבת, למרות שאינו חמור כתשעה באב, מ"מ לגבי תענית בשבת דינו חמור טפי שמתענים בו אפילו בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויגש - תשפ"ב "וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹקי אָבִיו יִצְחָק" // "חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י שם) / קשה מאי שנא: בין: כבוד אביו וכבוד אמו שכבוד אביו קודם לכבוד אמו מהסברא של "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך". לבין: כבוד אביו וכבוד אבי אביו שכבוד אביו קודם לכבוד אבי אביו ולא אמרינן סברא זו של "שאתה ואביך חייבים בכבוד אבי אביך". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת החמדת שלמה, מאי שנא: בין: בהמה שנעבדה על ידו לאונסו דאינה נחשבת "נעבד" וכשרה למזבח זאת מהטעם שהמעשה אינו מתייחס לאדם. לבין: מי שאנסוהו לשחוט בהמה, שנחשבת שחיטה מעלייתא כשאר שחיטה שעשאה לרצונו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת הר"ן, מאי שנא: בין: הדלקת נרות שבת, דאליבא דבית שמאי חייב להפקיר הנר לפני השבת. אחרת עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". לבין: נר חנוכה של ערב שבת, שאסור להפקירו להפקירו היות ובעינן "לכם". ואעפ"כ אינו עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת השו"ע ועוד פוסקים, מאי שנא: בין: ברכת בורא מאורי האש מבעד לזכוכית דלא מהני מהטעם דלא הוי ראייה מעלייתא. לבין: ברכת הרואה בנרות חנוכה מבעד לזכוכית דשפיר חשבינן לה כראיה מעלייתא וניתן לברך על כך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת העמודי אור, מאי שנא: בין: נר חנוכה של קטן שאינו נאסר בהנאה לאחרים מהטעם שאין כאן "משמעות מצווה". לבין: סוכה ולולב של קטן שהגיע לחינוך, שברי שאסורים בהנאה מכיוון שסו"ס קיים מצוותו בכך, ולא אמרינן לגבי הא שאין משמעות למצוותו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לשיטת הרמב"ם והשו"ע ודעימיה, מאי שנא: בין: הלל של ר"ח ושאר ימי הפסח שאין מברכים עליהם מהטעם שאין מברכים על מנהגות לפי שאינו יכול לומר "וציוונו". לבין: הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת דמברכים עלייה אע"פ שאינו אלא מנהג. ולבין: מצוות של יום טוב שני של גלויות דמברכים עליהם אע"פ דהוי מנהג בלבד. לשאלה זו נתקבלו חילוקים רבים מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא", אך מפאת קוצר הזמן צוות רבני המכון לא הספיק להעורכם בצורה מסודרת >היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וישלח - תשפ"ב "וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל הָעִיר בֶּטַח וַיַּהַרְגוּ כָּל זָכָר:" // קשה, לדעת חלק מהאחרונים, מאי שנא: בין: חבלה לצורך ענייני ותועלת כצורך התייפות וכדומה שמותרת. לבין: מילת אנשי שכם שעשו זאת להתדמות ולהשתוות לבני יעקב על מנת להתחתן עמם, וחטאו שחבלו בעצמם. ולבין: "ציצין שאינן מעכבים את המילה". דאע"פ שיש בכך "הידור מצווה" והוי לתועלת וצורך, אינו חוזר לתקנם דהוי כחבלה ואסור. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת המכילתא ועוד מקמאי, מאי שנא: בין: פירות הפקר דעלמא שפטורים מתרו"מ, כדילפינן לה ש"כל שידך ויד הלוי שווין כהפקר – אין אתה חייב ליתן לו". לבין: פירות שביעית שאף הם הפקר לכל, ומ"מ אינם פטורים מתור"מ מכוח היותם הפקר, אלא רק מכוח גזה"כ מיוחדת "מה חיית השדה פטורה ממעשר אף אדם פטור ממעשר". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 12 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויצא - תשפ"ב "וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן וַיְמַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וַיִּתֶּן לוֹ אֶת רָחֵל בִּתּוֹ לוֹ לְאִשָּׁה" // קשה, לדעת הגרי"ז, מאי שנא: בין: אישות יעקב אבינו עם רחל ולאה שחשבינן ליה כאישות של בני נח בלבד ללא קידושין. זאת מהטעם שקודם למתן תורה לא היה מושג כזה של "חלות קידושין". לבין: הא דמצינן אצל עשו הרשע שבא על נערה המאורסה אע"פ שהיה קודם למתן תורה. ולבין: הא דמצינן בסיפור יהודה ותמר דשייך היה בתמר קידושין אע"פ דמדובר קודם למתן תורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות