קשה, מאי שנא: בין: קורת מבוי לעניין "טלטול בשבת" שה"עיצוב" בה מכשירה למעלה מעשרים אמה היות ו"שלטא ביה עיניה". לבין: נר חנוכה וסכך סוכה שלעולם פסולים למעלה מעשרים אמה, גם אם יהיו "מעוצבים" וימשכו את העין ואת הלב, משום "דלא שלטא ביה עיניה". >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הרמ"א, מאי שנא: בין: החיוב להדליק עוד נר מפני החשד (כלומר מראית עין) על אף שזהו רק חיוב מדרבנן. לבין: איסור בשר עוף בחלב שקדים, ששם לא חוששים למראית עין משום שהאיסור הוא מדרבנן. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 9 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הגר"ח, מאי שנא: בין: שמן זית הנוצר באופן ניסי, דאינו כשר להדלקת המנורה מהסיבה דנחשב כשמן מלאכותי. לבין: חיטים שירדו בעבים, דנחשבים כחיטים טבעיות וכשרים למנחות אף על פי שלא נוצרו מצמח החיטה. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 8 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הטור, "פענח רזא" ו"דעת זקנים" לתוס', מאי שנא: בין: דינה דלגביה אמרינן דהיא מתייחסת לרחל היות ויחס הבן אחר האם נקבע לפי "ההתעברות" ולא לפי הלידה. לבין: דין מעוברת עם תאומים שנתגיירה, דפסקינן לגביהם כי יחס הבן אחר האם נקבע לפי ה"לידה" ולא לפי "התעברות". >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 11 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: שאר דינים והלכות דלגבי אמרינן כללא זה של "אין למדים דינים מקודם למתן תורה". ובין: דין זה אבלות שבעה, דלגבי אמרינן, דלא למדין אותו מדכתיב " ויעש אבל לאביו שבעה ימים" היות ו"אין למדין מקורם מתן תורה". לבין: הלכות ודינים מפורשים דילפינן מקודם מתן תורה, כדוגמת הדינים של "אין מערבין שמחה בשמחה", "זריזין מקדימין למצוות", "נותנים לבתולה י"ב חודש", "נשא אשה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה" >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 9 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הגרי"ז הלוי, מאי שנא: בין: איסור ערוות "אשת אב" דמחילינן איסור זה על באישות דבני נח למרות היותו איסור "קורבה מחמת אישות". לבין: ערוות "אחות אשתו" דעליה אמרינן דאיסורה משום "קורבה מחמת אישות" ולפיכך לא שייך החלתה כלל באישות האבות של קודם מתן תורה (דהוי כאישות בני נח), אף לא כ"אינו מצווה ועושה". >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 9 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: אבידת נוכרי שמותרת לפוסקים רבים, ואמרינן דהרי היא כממונו של מוצאו לכל דבר ועניין. לבין: גזל הגוי, למ"ד שמותר, וכן לדידן באופנים שמותר, דאמרינן כי מ"מ אינו נחשב כממונו אלא נשאר ממונו של נוכרי. מה גם, שעל פניו ניתן לומר כי כל גזלת נוכרי, באופן שמותר לקחתה ואף לכלותה, יש לראותה ולהחשיבה למצער כ"אבידת נוכרי" המצויה בידו, שהרי אבודה היא מהנכרי ויזכה בה הישראל. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 8 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: מכירת דבר שלא בא לעולם ובכללם מכירת ירושה דנקטינן דלא מהני. לבין: מכירת ירושת בכורת עשיו ליעקב דמהני. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 12 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: סברת "המוציא מחברו עליו הראיה" וסברת "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" דנקטינן דהוי כדאורייתא. לבין: ברכת הנהנין, הנלמדת אף היא מסברה, ואינה אלא כדרבנן ולא כדאורייתא. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 7 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא. בין: איסורי חיתון, שלא חיישינן לגבי גר שמא הוא מבני עמון ומואב, כיוון דסנחריב בלבל את אומות העולם, ולפיכך אמרינן כל מאן דפריש מרובא פריש. לבין: חובת מצוות מילה ביום השמיני לבני ישמעאל משום שנתערבבו בבני קטורה, ולא אמרינן דסנחריב בלבל האומות ומי יימר דהמה מיוחסים לאומה הישמעאלית ולבני קטורה. ויתירה מכך, אף לא אמרינן דכל אחד מבני ישמעאל שיבוא לפנינו נפטור אותו ממילה מדין "כל דפריש מרובא פריש" שרובם אינם מבני קטורה. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 10 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: שאלת גשמים ד"אזיל בתר הרגלו בתפילה" ונקטינן דאם מועיל "חזקת הרגל לשון" בריחוק זמנים בוודאי יועיל בקירוב זמנים של תשעים פעמים ברצף מכוח סברת "ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן", כנלמד משור המועד. לבין: "שור המועד" (מקור האי דינא) דבקירב נגיחותיו לא נעשה שור המועד דהלכתא כרבי יהודה, ולא אמרינן סברה זו של "ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן". ובין: "חזקת מגיפת דבר" שחזקתה בשלשה ימים דווקא, דהלכתא כרבי יהודה, ולא אמרינן דאם קיימת חזקה בריחוק זמנים קל וחומר שתועיל בקירוב זמנים. >>>>>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 10 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת רש"י והרמב"ן ודעימיה, מאי שנא בין: נזיר, דלגביה אמרינן כי האם לא יכולה לנדור את בניה לנזירות שאינה חייבת בחינוך בניה. לבין: סוכה, דאמרינן לגביה כי האם חייבת בחינוך בניה. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 12 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות