פרשת בשלח - תשפ"ב "שֵׁשֶׁת יָמִים תִּלְקְטֻהוּ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לֹא יִהְיֶה בּוֹ" // קשה, לדעת רעק"א, מאי שנא: בין: מעשה קניין הנעשה בערב שבת שתחולת הקניין תהיה בשבת שאסור משום "שבות". לבין: הנחת קדרה על גבי האש בערב שבת שתתבשל בשבת שמותר לכתחילה (כשאין חשש שמא יחתה למהר בישולו), וכן שאר מלאכות שבת ככיבוס וצביעה וכדומה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"ב "וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ ה' מִמִּצְרָיִם." // קשה, לדעת הברכי יוסף, מאי שנא: בין: תפילין שהסירם על מנת לחזור ולהניחם בסמוך, שאינו מברך עליהם כשמניחם בשנית. ובין: טלית שפשטה על מנת לחזור וללובשה בסמוך שאינו מברך עליה כשחוזר ולבשה בשנית. לבין: הוריד מזוזה לבדקה על מנת לחזור ולקבעה בסמוך שספק האם יש לחזור ולברך על קביעתה שוב. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"ב "וַיִּקְרָא משֶׁה לְכָל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח " // קשה, מאי שנא: בין: נשאת על פי שני עדים שמת בעלה והוברר שהבעל חי. ובין: מי שסמך על הוראת בית דין ולבסוף הוברר שטעו בדין. ובין: תינוק שנשבה לבין הגויים ולא יכול היה לדעת איסורי שבת. דבהני חייב חטאת ולא אמרינן שאנוס הוא משום "דמאי הוי ליה למעבד" לבין: שוחט פסח בשבת ונמצא בו מום בסתר. ולבין: הבא על אשתו שלא בשעת וסתה ופרסה נדה. דבהני אמרינן דפטור מקרבן חטאת משום דהוי כאנוס -"דמאי הוי ליה למעבד". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הרמב"ם (שכל פעולות הכישוף לסוגיהם אינה אלא אחיזת עיניים, שקר וכזב) וכיוצ"ב מאי שנא: בין: מעונן, חובר חבר ש"אוחז את העיניים" שעונשם במלקות. אע"פ שפעולתם אינה אלא אחיזת עיניים ודמיון. לבין: מכשף, מעלה באוב וידעוני שחיובם סקילה. אע"פ שפעולתם אינה אלא אחיזת עיניים ודמיון שעושה מעשה תימהון של כישוף. וכן צ"ב - אם כל פעולת הכישוף והקסמים לסוגיהם הינם אחיזת עיניים, תחבלות ו"טריקים", מתי מעשיו ייחשבו "כישוף" (שעונשו סקילה) ומתי ייחשבו "מעונן" (שעונשו מלקות)?... >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הרב המגיד, השו"ע והני פוסקים, מאי שנא: בין: חולה שיש בו סכנה בשבת, שעושין כל צרכיו החיוניים בחילול שבת אע"פ שאין במניעתם משום סכנה לחולה. לבין: חולה שיש בו סכנה ביוהכ"פ, שאין להאכילו אפילו פחות מכשיעור עד שנדע שבלא זה מסתכן בחוליו. זאת למרות שברור שאכילה ושתיה הם צרכים חיוניים לחולה . >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שמות - תשפ"ב "וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר" // קשה, מאי שנא: בין: דתן ואבירם שלמרות היותם בעלי מחלוקת (למצער במסגרת מחלוקת קורח ועדתו) שעל פניו נראה שלא החילו לגביהם הכלל ההלכתי לפיו מותר לספר לשון הרע על בעלי מחלוקת. וכי כל ההיתר לספר חירופיהם למשה רבינו היה מכוח ההלכה שמותר לשליח בית דין לספר לבית הדין את חירופיו של בעל הדין. לבין: שאר בעלי מחלוקת שלגביהם חל הכלל הלכתי לפיו מותר לספר לשון הרע על בעל מחלוקת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שמות - תשפ"ב "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל:" // קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: בין: המצרי שהכה איש עברי שמשה רבנו הרגו על מעשה זה. לבין: גוי בעלמא המכה את הישראל החייב מיתה שאינו נהרג בידי אדם. זאת אע"פ שחיוב מיתה בכגון דא ילפינן לה ממשה שהרג המצרי שהכה את הישראל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות

פרשת ויחי - תשפ"ב "וַיְצַו יוֹסֵף אֶת עֲבָדָיו אֶת הָרֹפְאִים לַחֲנֹט אֶת אָבִיו וַיַּחַנְטוּ הָרֹפְאִים אֶת יִשְׂרָאֵל:" // קשה, מאי שנא: בין: חניטת יעקב אבינו שיוסף הצדיק ציווה לקיים ביעקב אביו. לבין: האיסור הכללי לנתח איבריו של מת מהטעם של כבוד המת / איסור ניוול המת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

תענית י' בטבת תשפ"ב // קשה, לשיטת האבודרהם, מאי שנא: בין: כל ימי התעניות ובהן תשעה באב החמור, שאם חלים בשבת דינם נידחים ליום ראשון, שאין מתענים בשבת. לבין: עשרה בטבת, למרות שאינו חמור כתשעה באב, מ"מ לגבי תענית בשבת דינו חמור טפי שמתענים בו אפילו בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויגש - תשפ"ב "וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹקי אָבִיו יִצְחָק" // "חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י שם) / קשה מאי שנא: בין: כבוד אביו וכבוד אמו שכבוד אביו קודם לכבוד אמו מהסברא של "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך". לבין: כבוד אביו וכבוד אבי אביו שכבוד אביו קודם לכבוד אבי אביו ולא אמרינן סברא זו של "שאתה ואביך חייבים בכבוד אבי אביך". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת החמדת שלמה, מאי שנא: בין: בהמה שנעבדה על ידו לאונסו דאינה נחשבת "נעבד" וכשרה למזבח זאת מהטעם שהמעשה אינו מתייחס לאדם. לבין: מי שאנסוהו לשחוט בהמה, שנחשבת שחיטה מעלייתא כשאר שחיטה שעשאה לרצונו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת הר"ן, מאי שנא: בין: הדלקת נרות שבת, דאליבא דבית שמאי חייב להפקיר הנר לפני השבת. אחרת עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". לבין: נר חנוכה של ערב שבת, שאסור להפקירו להפקירו היות ובעינן "לכם". ואעפ"כ אינו עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות