"המלבין פני חבירו ברבים הרי הוא כשופך דמים" // קשה, לדעת רבנו יונה והתוס', מאי שנא: בין: איסור הלבנת פנים דהוי כאביזרייהו דרציחה ולפיכך דינה ייהרג ואל יעבור. זאת אע"פ שברי שלא שייך בהלבנת פנים האי סברה של "מאי חזית" כפשטותה, שהרי אין להשוות אבדן דמו שלו ממש להלבנת פני אידך. לבין: איסור רציחה, שדינו ב"יהרג ואל יעבור" מסברא של "מאי חזית". ומשכך, כל היכא שאין שייכת סברה זו של "מאי חזית..." כהשלכתו או הושבתו על תינוק שיתמעך ויחנק -יעבור ולא ייהרג. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת לך לך - תשפ"ב "וּנְמַלְתֶּם אֵת בְּשַׂר עָרְלַתְכֶם וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם:" // קשה, לדעת הרשב"ץ, מאי שנא: בין: הפלגה בספינה בתוך שלושה ימים לשבת שמותר לצורך מצווה כלשהי או לצורך חשוב ונצרך כגון לראות פני חברו ולפרנס ביתו. לבין: מילת גר שאסורה בתוך שלושה ימים לשבת, שמא יצטרך לחלל שבת, למרות היותה כ"צורך מצווה" לא פחות ואף יותר מהתם. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת נח - תשפ"ב "וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ בָהּ:" // קשה, לדעת התוס', מאי שנא : בין: מצוות "פרו ורבו" ומצוות "לו תהיה לאשה" שאסור לאדם לישא אשה האסורה עליו מהטעם שאין בכוח ה"עשה" שלו לדחות את ה"לא תעשה" הרובץ על האשה. לבין: מצוות יבום שמדין תורה נוהגת גם בחייבי לאווין מהטעם של "עשה דוחה לא תעשה". אע"פ דגם שם מדובר שה"עשה" הוא רק על היבם וה"לא תעשה" רובץ גם על האשה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת נח - תשפ"ב "שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹקים עָשָׂה אֶת הָאָדָם:" (בראשית ט') // קשה, לחלק מהראשונים מאי שנא: בין: איסור הריגת עובר דבן נח חייב מיתה על כך, בעוד שלישראל - לחלק מהראשונים והפוסקים - אינו אסור מהתורה, ולא אמרינן לגבי "ליכא מידי דלישראל שרי ולבן נח אסור. לבין: שאר איסורים, כאותם איסורים שנאמרו קודם מתן תורה כגיד הנשה, אבר מן החי, ואף גזל פחות משווה פרוטה (אילולי שמוחלים ישראל על כך) ועוד, שלא יתכן שלישראל יהיה מותר ולבן נח יהיה אסור. זאת מהטעם דכללא הוא: "ליכא מידי דלישראל שרי ולבן נח אסור". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
3 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בראשית - תשפ"ב "וַיֹּאמֶר ה' אֱלֹקים אֶל הַנָּחָשׁ כִּי עָשִׂיתָ זֹּאת אָרוּר אַתָּה מִכָּל הַבְּהֵמָה וּמִכֹּל חַיַּת הַשָּׂדֶה עַל גְּחֹנְךָ תֵלֵךְ וְעָפָר תֹּאכַל כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ." (בראשית ג'). // קשה, מאי שנא: בין: השוכר עדי שקר או השוכר אדם לבצע רצח או המשלח.חברו לדבר עבירה. שלגביהם אמרינן דאין בכוחה של טענת "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין", כדי לפטור המשלח בדיני שמים. לבין: "נחש הקדמוני" דהוי כמסית לדבר עבירה. דמצינן לגבי דאמרינן טענת "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" כדי לפוטרו מעונשי שמים. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

חג הסוכות - תשפ"ב // קשה, לשיטת הני פוסקים, מאי שנא: בין: "הקבלת פני רבו ברגל" שעל אף שמצווה דרבנן היא, מ"מ פוטרתו ממצוות סוכה דאורייתא, כדין "עוסק במצווה פטור מהמצווה". לבין: מצוות ניחום אבלים שהמנחמים אינם פטורים ממצוות קריאת שמע. ולבין: שאר מצוות דרבנן דלא אמרינן לגביהן שהעוסק בהן פטור ממצווה דאורייתא. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חג סוכות - תשפ"ב // קשה, מאי שנא: בין: לולב הגזול שפסול מהטעם שהגזילה סייעה למצוה ואם כן הוי "מצוה הבאה בעבירה". לבין: הדס שמיעט ענביו ביו"ט שאינו נפסל משום מצווה הבאה בעבירה. זאת אע"פ שברי שהעבירה מסייעת היא לקיום המצווה, שלולא העבירה לא ניתן יהיה לקיים המצווה. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חג הסוכות - תשפ"ב // קשה, לדעת הני פוסקים, מאי שנא: בין: עשיית ציצית בלילה שלחלק הפוסקים יתכן צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי", משום שנעשית בזמו פטור. לבין: עשיית סוכה קודם לחג, ואף חודשים רבים קודם, דאין כלל צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי" משום שנעשית בזמן פטור. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חג הסכות - תשפ"ב // קשה, לשיטת השו"ע, מאי שנא: בין: השואל טלית מצויצת מחברו שיכול לברך עליה, דאמדינן שהמשאיל מתכוון לתת לו במתנה על מנת להחזיר בכדי שיכול לקיים את המצווה ולברך. לבין: השואל לולב מחברו, שלא יצא יצא ידי חובה, דלא אמדינן דעתו של משאיל שנותנו לו במתנה על מנת להחזיר, למרות שיודע שבא ליטלו למצוות לולב, עד שיאמר זאת במפורש. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת האזינו -יום הכיפורים תשפ"ב // קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: בין: מצוות וידוי של כל השנה, הכולל את מרכיב החרטה והצער על החטא וקבלה מפורשת לעתיד שלא ישוב לחטוא. לבין: וידוי יום הכיפורים, דאינו כולל את מרכיבי החרטה והקבלה המפורשת שלא יחטא בעתיד. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וילך – יום הכיפורים תשפ"ב "פֵּרְסוּ סָדִין שֶׁל בּוּץ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם. פָּשַׁט, יָרַד וְטָבַל, עָלָה וְנִסְתַּפָּג. הֵבִיאוּ לוֹ בִגְדֵי זָהָב..." (משנה יומא פ"ג) // קשה, לדעת המשנה למלך, מאי שנא: בין: רטיבות מים המהווים חציצה בין בשר הכהן לבגדי הכהונה. לבין: רטיבות דם שאינם מהווים חציצה בין רגלי הכהן לרצפה, משום שאין חציצה בדבר לח. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ניצבים - תשפ"א (ראש השנה תשפ"ב) // קשה, לדעת החיי אדם, מאי שנא: בין: מי שאין לו בעירו לולב או שופר שאינו חייב להתאמץ לנדוד לעיר אחרת כדי קיים מצוות עשה מחוייבת. לבין: שמחויב אדם להוציא חומש מנכסיו (מאמץ רב יותר לכאורה) בכדי לקיים מצוות עשה מחויבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות